Hyppää sisältöön

Rotarent Oy:n vuokrausehdot

1. Toimitus ja vaaranvastuu

Konne  toimitetaan  vapaasti  vuokralleantajan  toimipaikassa,  jollei  toisin  ole erikseen sovittu. Vuokra-­aika alkaa, kun kone toimitetaan vuokralleantajan varastosta ja päättyy, kun se palautetaan  vuokralleottajan  kustannuksella ja vastuulla vuokralleantajan varastoon lähtö‐ ja palautuspäivät mukaan lukien. Kone toimitetaan sen ikää vastaavassa käyttökunnossa ja palautetaan vuokralleantajalle toimitushetken kunnossa, normaalista käytöstä aiheutunut kuluminen pois lukien. Vaaranvastuu siirtyy vuokralleottajalle, kun kone  sopimuksen mukaisesti luovutetaan     vuokralleottajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, ellei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei vuokralleottaja ota tavaraa vastaan   sovittuna aikana ja luovuttaminen estyy vuokralleottajan  puolelta  johtuvasta  seikasta,  siirtyy  vaaranvastuu  vuokralleottajalle, kun vuokralleantaja  on  tehnyt sen, mitä sopimuksen mukaan  häneltä edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

2. Toimituksen hyväksyminen

Vuokralleottajalla on velvollisuus tarkastaa ja hyväksy toimitus niin pian kuin se voidaan tehdä. Jos koneessa ilmenee virhe, on vuokralleottajan heti virheen havaittuaan reklamoitava asiasta vuokralleantajalle.

3.  Vuokralleottajan hoitovastuu

Vuokralleottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan hoitamaan konetta huolellisesti ja pitämään se täydessä kunnossa ja vastaamaan kaikista korjauskustannuksista, jotka aiheutuvat epänormaalista kulumisesta  tai  virheellisestä  käytöstä  sekä  työn  että varaosien osalta.   Vuokralleottaja   sitoutuu   kustannuksellaan   hoitamaan   konetta vuokralleantajan ja valmistajan takuu-­, ohje‐ ja huoltokirjojen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Konetta ei saa jättää korjattavaksi muille kuin vuokralleantajalle tai häneen valtuuttamalleen. Kaikki varaosat on ostettava vuokralleantajalta. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta tehdä koneeseen muutoksia, maalata  sitä  taikka  kiinnittää  siihen  lisälaitteita  tai  –varusteita,  joita  ei  voida  poistaa konetta vahingoittamatta. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen vuokrallottaja vahvistaa vastaanottaneensa valmistaja tai maahantuojan takuu-­, ohje-­ ja huoltokirjat tarvittavine ohjeineen ja määräyksineen.

4.  Omistusoikeus

Vuokralleottaja ei saa konetta omistukseensa tämän sopimuksen perusteella. Vuokralleottaja ei saa myydä, pantata eikä ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta vuokrata tai millään tavoin luovuttaa konetta edelleen. Vuokralleottajan on sijoitettava kone siten, että se säilyttää irtaimen omaisuuden luonteensa eli sitä ei saa sijoittaa tai asentaa siten, että se muuttuu kiinteistön tai aluksen osaksi tai tarpeistoksi.

5.  Vuokralleottajan velkajärjestelyt

Jos kone ulosmitataan, takavarikoidaan  tai  pannaan  hukkaamiskiellon   alaiseksi vuokralleottajan  sitoumusten  johdosta,  jos  vuokralleottajaa  vaaditaan  asetettavaksi konkurssiin   tai  tekee siitä itse hakemuksen tai  jos neuvotteluja   yritys-­ tai velkasaneerauksesta, maksujen lykkäämisestä    tai    muusta    niihin    verrattavasta järjestelystä vuokralleottajan velkojien  kanssa pannaan  alulle tai  jos  joku vuokralleottajan  velkojista pitäisi   konetta   vakuutena   tai   jos   vuokralleottaja,   kun tällaisena  on  yhtiö  tai  yhdistys,  päättää  asettua  suoritustilaan,  on  vuokralleottaja velvollinen    heti    tekemään    siitä    vuokralleantajalle ilmoituksen,  jota  paitsi vuokralleottajan on ulosmittauksen, takavarikoimisen,  hukkaamiskiellon tai pidätysoikeuden  käyttämisen  sattuessa  estettävä  se  esittämällä  tämä  sopimus  sekä ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä vuokralleantajalle. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle em. toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuneet vahingot sekä tämän oikeuksien valvomisesta aiheutuneet kulut.

6. Vuokrauskohteen aiheuttamat vahingot

Vuokralleottaja vastaa kaikista koneen  ympäristölleen  aiheuttamista   vahingoista, ulkopuolisen   koneelle   aiheuttamista   vahingoista   sekä   niistä   seuraamuksista   mitä rekisteröimättömän  koneen  käyttö  aiheuttaa.  Samoin  vuokralleottaja  vastaa  kaikista koneen  aiheuttamista  esine-­,  henkilö-tai  muista  vahingoista,  jonka  vuokrakohteen käyttö tai kuljetus aiheuttaa ympäristölle, ihmisille, eläimille tai kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle.

7.  Vuokrauskohteen tarkastaminen ja vaihtaminen

Vuokralleantajalla on oikeus missä ja milloin tahansa tarkastuttaa kone vuokralleottajaa enempää kuulematta, tuottamatta kuitenkaan kohtuutonta haittaa. Vuokralleantajalla on oikeus vuokrakauden aikana vaihtaa kone toiseen, vastaavanlaiseen koneyksikköön.

8. Verot ja maksut

Vuokralleottaja vastaa kaikista koneen käytöstä aiheutuvista tai muutoin johtuvista veroista ja maksuista.

9. Vakuutukset

Vuokralleottaja vakuuttaa koneen lakisääteisten vakuutusten sekä palo-­ ja varkaus- sekä ilkivalta vakuutusten osalta omalla kustannuksellaan, ellei toisin ole vuokrasopimuksessa sovittu.   Vuokralleottajan on  toimitettava kopio vakuutushakemuksesta tai – todistuksesta.

10. Vuokrauskohteen vahingoittuminen tai tuhoutuminen

Mikäli kone vahingoittuu tai tuhoutuu, vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tapahtumasta ao. Vakuutusyhtiölle ja vuokralleantajalle. Koneen vahingoittuminen tai tuhoutuminen ei vapauta vuokralleottajaa hänelle tämän sopimuksen perusteella kuuluvista velvoitteista. Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan ja kustantamaan koneen vaatimat korjaukset. Mikäli kone vahingoittuu korjauskelvottomaksi, tuhoutuu tai muuten menetetään, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle vahingonkorvauksen, joka lasketaan sopimuksen jäljellä olevien vuokrien ja jäännösarvon summana lisättynä sopimukseen kohdistuvilla koroilla, kuluilla  ja  erääntyneillä erillä.  Laskettavasta  vahingonkorvauksesta vähennetään vakuutusyhtiön omistajalle maksama korvaus. Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan erääntyneet vuokrat siihen saakka, kunnes vahingonkorvauksen määrän selvittäminen on tapahtunut. Vakuutuksella korvattavan vahingon sattuessa vakuutuskorvauksen nostaa koneen omistaja, ellei toisin ole vuokrasopimuksessa sovittu.

11. Vuokrauskohteen käyttö

Vuokralleottaja saa käyttää konetta ainoastaan  sen  normaaliin  käyttötarkoitukseen noudattaen  koneen  käytöstä  mahdollisesti  annettuja  ohjeita.  Konetta  ei saa  viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokralleantajan etukäteen antakaa kirjalista suostumusta.

Rekisteröimätöntä konetta ei saa käyttää tieliikennelaissa ja –asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Trukin kuljettajana saa toimia vain 18 vuotta täyttänyt, trukin käyttöön perehtynyt henkilö.

12. Maksuviivästys ja viivästyskorko

Vuokran tai muun tämän sopimuksen perusteella perittävän maksun suorituksen viivästyessä, vuokralleantajalla on oikeus periä erääntyneelle määrälle viivästyskorkoa toisaalla sopimuksessa määritellyn vuotuisen korkoprosentin mukaisesti erääntymispäivästä lukien. Vuokralleottaja vastaa kaikista niistä vuokralleantajan kuluista, jotka johtuvat tämän sopimuksen mukaisten maksujen perimisestä tai vuokralleantajan tähän sopimukseen perustuvan edun valvonnasta.

13. Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokralleantajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus päättymään välittömästi ja ottaa kone haltuunsa, mikäli:

  • vuokran maksu viivästyy enemmän kuin neljätoista (14) päivää eräpäivästä
  • vuokralleottaja ei hoida konetta tämän sopimuksen mukaisesti tai käyttää konetta laittomaan tarkoitukseen tai sen käyttötarkoituksen
  • vastaisesti vuokralleottaja kieltää tai estää vuokralleantajaa tai tämän edustajaa tarkastamasta konetta
  • jokin tapahtuma kohdassa 5. käy toteen
  • vuokralleottaja muutoin oleellisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja eikä korjaa rikkomustaan välittömästi saatuaan korjauskehotuksen

Mikäli vuokrasopimus päättyy edellä olevilla perusteilla, on vuokralleottaja velvollinen maksamaan vuokralleantajalle jo erääntyneitten, maksamattomien vuokrien lisäksi koneen takaisin ottamisesta johtuvat sekä muut sopimuksen purkautumisesta aiheutuvat vuokralleantajan kulut sekä erääntymättömien vuokrien yhteissummasta 10%, ellei toisin ole vuokrasopimuksessa sovittu. Tämän kohdan vuokralleottajan maksut erääntyvät heti maksettaviksi.

14. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tms. este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

15. Vuokrauskohteen palauttaminen

Vuokralleottaja on velvollinen luovuttamaan koneen sopimuksen päätyttyä sen käyttöajan huomioon ottaen normaalissa kunnossa. Mikäli vuokralleottaja laiminlyö oikeaU aikaisen koneen palauttamisvelvollisuuden tai kone ei ole palautettaessa sen käyttöajan huomioon ottaen normaalissa kunnossa, on vuokralleantajalla oikeus itse ottaa kone haltuunsa ja/tai saattaa se normaaliin työkuntoon vuokralleottajan kustannuksella.

16. Lunastusoikeus

Vuokralleottajalle ei synny tällä sopimuksella mitään oikeutta koneeseen vuokrausajan päätyttyä.

17.  Välittömät ja välilliset vahingot

Vuokralleantaja ei vastaa vuokrausaikana kaluston käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle.

18.  Valtiovallan toimenpiteet

Mikäli valtiovallan toimenpiteistä aiheutuu vuokran laskuperusteiden muutoksia, on vuokralleantaja vastaavasti oikeutettu muuttamaan vuokran suuruutta.

19.  Ilmoitusvelvollisuus

Kaikki vuokralleottajalle tehtävät ilmoitukset katsotaan tulleen vuokralleottajan tietoon mikäli ne on tehty kirjallisesti vuokralleottajan sopimuksessa mainittuun tai hänen kirjallisesti vuokrallantajalle ilmoittamaansa osoitteeseen. Vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava vuokralleantajalle osoitteenmuutoksesta.

20. Oikeuspaikka

Tästä sopimuksesta syntyneet erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, Tampereen käräjäoikeudessa.

21.  Muuta

Kaikki tähän sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti. Vuokrakoneissa käytetään seurantalaitetta. Seurantalaitteen hyväksyminen on ehto vuokraukselle.

22.  Voimassaolo

2010 alkaen sovellettavat Rotarent Oy:n yleiset vuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi.

 

Ari Lepisto Rotarent

Lepistö Ari

Myyntipäällikkö, vuokraus

050 4300 109

rotarent oy
Hagman Harri

Hagman Harri

Vuokraus

050 3308 174

rotarent oy
Aaro Sirvio

Sirviö Aaro

vuokraus

050 478 4122

rotarent oy